Maple Leafs

  • Sarah Esmail (C)
  • Alisha Kassam
  • Aliya Shivraj
  • Fatima Tarbhai
  • Insiya Kamalia
  • Maryam Kara
  • Sabah Esmail
  • Zehra Kamani