Toronto Bump

  • Esmat Nurmohamed (C)
  • Insiyah Kanjee
  • Nafisa Manek
  • Sayyeda Karim
  • Shairoz Manek
  • Tasneem Hudda
  • Fatema Dewji