WYSC Hamilton (Under 16)

  • Baquer Jaber
  • Hadi Shami
  • Ali Yehia
  • Baqer Ghadda
  • Alirehan Karim
  • Seraj Nahle
  • Jawad Nahle
  • Mohammad Rhayel
  • Alirehan Karim