Thunder

 • Moe Abdalla
 • Zane Hussain
 • Mohez Kamalia
 • Umair Ali
 • Nadim Rahemtulla
 • Asad Hussain
 • Shahid Rahemtulla
 • Altaf Champsi
 • Hasanain Panju
 • Imtiyaz Kara
 • Mahmood Kara
 • Mohamed Jivraj