Warriors

  • Kumail Habib
  • Yahya Jessa
  • Waseem Bangash
  • Sarfraz Juma
  • Riyaz Dharamshi
  • Afzal Panju
  • Imran Khimji
  • Zohair Kassam
  • Jabir M Samji