Airborne

Airborne

Alvia Merchant

Fiza Sadiq

Insiya Samji

Maleeha Meghjee (captain)

Saarah Ajwani

Zaynab Jivraj