Snipers Jr.

  • Sabah Esmail (C)
  • Aaliyah Zainab Sulaiyman
  • Hanna Ebrahim
  • Jasmine Merali
  • Maisarah Karim
  • Maliha Amarsi
  • Raiya Valimohamed
  • Sabiha Dhalla
  • Sahar Jeraj
  • Sana Manji